بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کیفواِسکولیوز (Kyphoscoliosis)

کیفواسکولیوز به معنای وجود همزمان کیفوز و اسکولیوز در ستون مهره است.

کیفواِسکولیوز

Kyphoscoliosis

 

نگارش های دیگر : کیفوسکولیوز

 

 کیفواسکولیوز به معنای وجود همزمان کیفوز و اسکولیوز در ستون مهره است.

 کیفوز به معنای قوس ستون مهره به جلو و اسکولیوز به معنای قوس کناری ستون مهره است. پس در کیفواسکولیوز ستون فقرات بصورت مارپیچی در آمده که هم به جلو و هم به کنار خمیده شده است.

کیفواسکولیوز معمولا بدنبال اختلالات عصبی بوجود میاید که موجب عدم هماهنگی در انقباض عضلات اطراف ستون مهره میشوند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت