بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تراکشن (Traction)

تراکشن به معنای کشش است.

تراکشِن

 Traction

 

نگارش های دیگر : ترکشن

تراکشن به معنای کشش است.

 تراکشن یا کشش طریقه ای است که پزشک ارتوپد از آن برای بیحرکتی و یا جااندازی نسبی و یا جااندازی کامل یک شکستگی استفاده میکند. 

دو نوع تراکشن یا کشش وجود دارد که به آنها تراکشن (کشش) پوستی و تراکشن (کشش) استخوانی یا اسکلتال میگویند. 

در تراکشن یا کشش پوستی یک نوار چسب مخصوص به پوست دو طرف ساق بیمار متصل شده و سپس این نوار چسب از طریق یک ریسمان و قرقره به وزنه ای متصل میشود. آویزان شدن وزنه موجب اعمال تراکشن یا کشش به اندام تحتانی میشود. 

در تراکشن یا کشش استخوانی یا اسکلتال یک میله یا پین فلزی بصورت عرضی از استخوان درشت نی یا تیبیا عبور داده شده بطوریکه دوسر آن از پوست بیرون باشد. دو سر این پین از طریق ریسمان و قرقره به وزنه متصل میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت