بهترین ارتوپد رشت

پا چنبری(کلاب فوت) (Club foot)

پا چنبری یا کلاب فوت نام بیماری مادرزادی است که موجب تغییر شکل کف پا میشود.

کلاب فوت

 Club foot

 

نگارش های دیگر : کلب فوت

پا چنبری یا کلاب فوت نام بیماری مادرزادی است که موجب تغییر شکل کف پا میشود.

در کلاب فوت یا پا چنبری کف پا به سمت پاین و داخل منحرف میشود. این بیماری در صورت عدم درمان مناسب مشکلات زیادی را در راه رفتن کودک ایجاد میکند.

درمان پا چنبری یا کلاب فوت به طریقه جااندازی و چند مرحله گچ گیری و یا با استفاده از عمل جراحی انجام میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت