دوره ی پیشرفته جراحی شانه در شهر بانکوک (سیکات)

حضور دکتر محسن مردانی کیوی در دوره ی پیشرفته جراحی شانه در شهر بانکوک (سیکات)


تصویر فوق اتاق عمل بیمارستان سیریاج شهر بانکوک


اتاق عمل بیمارستان سیریاج شهر بانکوک


در رختکن اتاق عمل بیمارستان سیریاج بانکوک

-