جراحی پای پرانتزی و خالی کردن زانو

بیماری با شکایت پای پرانتزی و خالی کردن زانو مراجعه کرد که در معاینه و MRI شواهد پارگی لیگامان ACL زانو و ژنوواروس دیده شد.روز گذشته در بیمارستان قائم این بیمار تحت 2 جراحی همزمان قرار گرفت: بازسازی لیگامان ACL و استئوتومی تیبیا (HTO) .

در ادامه تصاویر مربوط به این بیمار را خواهید دید.-