جراحی دررفتگی مکرر مچ پا

بیماری با شکایت ناپایداری مفصل مچ پا پیچ خوردگی مکرر مچ پا مراجعه کرده و روز گذشته تحت عمل جراحی توسط دکتر محسن مردانی قرار گرفت. ضایعه در محل لیگامان های تالوفیبولار و کالکانوفیبولار  رویت شد. در این ویدئو، تست های حین عمل (تست دراور قدامی و تست استرس واروس) را می بینید که مثبت هستند.

ترمیم لیگامان های تالوفیبولار و کالکانوفیبولار با آلوگرافت در بیمار مذکوردر انتها، تست های مثبت پیش از عمل مجددا تکرار شدند و در اینجا میبینید که تست های مذکور منفی شده و مچ پا به پایداری کامل رسیده است.


-